Strona głównaRegulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

  I.Definicje.

  § 1

  W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.marahurt.com , zwanym dalej “Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

  1. “Sprzedawca” – Next Collection, ulica Nadrzeczna 7A EACC C-03, NIP PL5262381483 , REGON 141809057 , www.marahurt.com, e mail: marahurtownia.com
  2. “Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej marahurt.pl oraz jej podstronach;
  3. “Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w

  Regulaminie;

  • “Klient” – każdy podmiot krajowy lub zagraniczny, w tym prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie zawarł umowę sprzedaży towarów oferowanych na stronie www.marahurt.com, pojęcie to oznacza również każdy podmiot krajowy lub zagraniczny, w tym prowadzący działalność gospodarczą, który nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia w Sklepie;
  • “Sprzedaż” – sprzedaż towarów oferowanych w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej www.hurtownia-sabra.com, który to towar dostarczany jest wysyłkowo na koszt Klienta, za cenę płatną przy pobraniu towaru od dostawcy a w przypadku płatności na rachunek bankowy Sklepu, który jest wysyłany dopiero po uznaniu rachunku bankowego Sklepu odpowiednią kwotą pieniężną;
  • “Rejestracja” – podanie przez Klienta wszelkich danych niezbędnych do Sprzedaży, w tym np. danych personalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, adresowych, email niezbędnych do weryfikacji Klienta, zawarcia umowy o założenie konta lub umowy sprzedaży oraz ich wykonania;
  • “Polityka” – Polityka prywatności dostępna pod adresem http://erman.sklep6.pl/sklep-internetowy-polityka-prywatnosci-inf-23.html
  • “Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.

  II. Postanowienia ogólne.

  § 2

  Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu po uprzednim zarejestrowaniu się w sklepie.

  § 3

  Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66 (1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

  § 4

  Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

  § 5

  Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po podaniu pełnych danych klienta oraz danych adresowych podczas składania zamówienia w ramach procesu Rejestracji, a w przypadku klientów nie będących konsumentami pełnych danych prowadzonej działalności gospodarczej.

  § 6

  1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e- mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
  2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

  IV. Założenie konta

  § 7

  1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę “Moje Konto” znajdującą się w górnej części Sklepu, a następnie przycisk “Utwórz Konto” w części “Nowi Klienci”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
  2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres e-mail, adres,

  ewentualnie dane działalności gospodarczej, hasło oraz inne tam wyszczególnione.

  • Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
  • Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja

  Regulaminu i Polityki.

  • Kliknięcie przycisku “Wyślij” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
  • Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta,

  na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.

  • Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 12 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
  • Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
  • Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień, podglądu historii zamówień oraz zwrotów.
  • Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  • Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany na wstępie, e-mailem na adres podany na wstępie lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

  V. Złożenie zamówienia.

  § 8

  1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia z wykorzystaniem konta, po zalogowaniu się przy wykorzystaniu uzyskanego hasła lub bez wykorzystania konta, po zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki i podaniu wszelkich danych niezbędnych do zawarcia, obsługi i wykonania sprzedaży.
  2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z tym, że zamówienia realizowane są w ciągu trzech dni roboczych od złożenia ostatecznego zamówienia i spełnienia innych

  warunków przewidzianych w Regulaminie, a zwłaszcza dotyczących uznania rachunku bankowego sklepu odpowiednią sumą wynikającą z zamówienia w przypadku zamówień opłacanych nie za pobraniem

  § 9

  1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient z wykorzystaniem konta lub bez niego wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości z danego modelu, koloru i rozmiaru, a następnie kliknięcie ikony “Dodaj do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
  2. Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”.
  3. Kupowany towar dostarczany jest jedynie wysyłkowo na koszt nabywcy, chyba, że udzielono rabatu na koszty dostawy, co zależy od aktualnej oferty sklepu.
  4. Na tym etapie Klient powinien wybrać formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o dostawie i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i wielkość dostawy.
  5. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, oraz weryfikacji lub uzupełnieniu danych do wysyłki, należy sprawdzić jego prawidłowość. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów. Klient winien w tym momencie wskazać, czy chce otrzymać fakturę dokumentującą dokonywaną sprzedaż.
  6. Następnie należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku kup lub równoważnego, Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  7. W przypadku wyboru sposobu płatności: “Przedpłata”, Klient po kliknięciu przycisku kup lub równoważnego zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

  § 10

  1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: różnego rodzaju płatności internetowe, pobranie.
  2. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce “Dostawa i płatności”.
  4. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi we wskazany w zamówieniu sposób.
  5. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient.

  § 11

  Po realizacji zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana dokumentująca dane zamówienie faktura elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2011 Nr 177 poz. 1054).

  VI. Zwroty i reklamacje.

  § 12

  1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2020 r. także gdy Klient jest osobą fizyczną zawierającą Sprzedaż bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż

  przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres sklepu: Next Collection, ulica Nadrzeczna 7A EACC /C-03,  NIP PL 5262381483, REGON 141809057, www.marahurt.com lub pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy: e mail: marahurtownia@gmail.com
  • Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT, jednak od a od dnia 1 stycznia 2020 r. będą mogły z niego skorzystać osoby fizyczne zawierające Sprzedaż bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiadała ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (ślady kosmetyków), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili

  dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  • Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
  • Adres do zwrotów, to: Next Collection EACC BOX-C03 Wólka Kosowska

  § 13

  1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać jego sprawdzenia w obecności kuriera i w ciągu 6 godzin poinformować Sklep mailowo o stwierdzonych nieprawidłowościach, które mogą leżeć po stronie Sklepu z obowiązkiem wykonania i przesłania stosownej dokumentacji fotograficznej pod rygorem uznania, że później opisane nieprawidłowości nie obciążają Sklepu.
  3. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany na wstępie, mailowo na następujący adres e-mail: marahurtownia@gmail.com
  4. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

  VII. RABATY I PROMOCJE

  Rabaty i promocje nie łączą się w naszym sklepie.

  Hurtownia odzieży męskiej marahurt.com oferuje odzież w hurtowych cenach. Nasza hurtownia męskahurtownia szczecin czy hurtownia wólka kosowska to miejsce dla Ciebie. Wysokiej jakości hurtownia koszulek męskichhurtownia koszul oraz hurtownia spodni sprzedaje najlepszy jakościowo towar ponieważ hurtownia wólka to też sklep z odzieżą męską. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, nasi pracownicy pomogą dokonać wyboru oraz doradzą w każdej kwestji.
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dot. cookies. Możesz zmienić lub określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

  ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ ABY ZOBACZYĆ CENY i ZROBIĆ ZAKUPY